Uitspraak nr 15-008 5 jan 2016

Onafhankelijke ondersteuning cliëntenraden

Een zorgaanbieder wil uit bezuinigingsnoodzaak de ondersteuning van cliëntenraden niet langer door een extern bureau maar door personeel in loondienst laten verrichten.

De clientenraden die heel tevreden zijn over dit externe bureau verzetten zich hiertegen met een beroep op de samenwerkingsovereenkomst die tussen zorgaanbieder en de raden is gesloten.

De LCvV oordeelt dat de bepalingen uit deze samenwerkingsovereenkomst niet inhouden dat er voor de clientenraden een absoluut recht op een ondersteuner (geheel) naar eigen keuze bestaat.

Deze bepalingen maken juist duidelijk dat er gezamenlijk, dus zowel door zorgaanbieder als door clientenraden, werk gemaakt moet worden van een goede invulling van de taken van de ondersteuner.

Een onafhankelijke positie voor de ondersteuner ten opzichte van het bestuur is belangrijk. Dit kan worden gewaarborgd door een duidelijke taak- en functieomschrijving, eventueel aangevuld door een professioneel statuut.

 

Download Uitspraak