Uitspraak nr 15-005 12 aug 2015

Diverse geschilpunten

Een cliëntenraad vraagt een uitspraak over (i) de invoering van een nieuwe medezeggenschapsstructuur, (ii) het opschorten van personele ondersteuning en (iii) het niet krijgen van gevraagde financiële informatie die hij wil ontvangen omdat er getwijfeld wordt aan juistheid van bestuur. De zorgaanbieder vraagt (iv) een uitspraak over het al dan niet kunnen treffen van maatregelen tegen deze raad en/of diens voorzitter. 

 

De LCvV oordeelt dat om tot invoering van een nieuwe medezeggenschapsstructuur over te kunnen gaan, de bestaande art. 2 reglementen van deze zorgaanbieder eerst nog aangepast of vervangen zullen moeten worden omdat de huidige documenten niet aansluiten bij de beoogde nieuwe situatie en dat deze documenten momenteel ook te weinig concreet zijn. 

Het eenzijdig plotseling opschorten van de personele ondersteuning aan een cliëntenraad wegens onenigheid tussen die raad en de zorgaanbieder, acht de commissie niet redelijk en in strijd met het reglement waarin de voorzieningen van deze raad zijn omschreven. 

De informatie die deze cliëntenraad heeft opgevraagd betreft zeer gedetailleerde informatie over zorgindicaties, inkomsten en uitgaven op clientniveau. De LCvV oordeelt dat deze informatie niet verstrekt hoeft te worden. Een cliëntenraad heeft geen ongeclausuleerd en ongelimiteerd recht op informatie; de informatie moet noodzakelijk zijn om een advies mee te kunnen onderbouwen (in dit geval een advies over een begroting en/of jaarrekening). Daarbij ziet de LCvV voor een cliëntenraad geen controlerende taak vergelijkbaar met een accountant, concern-controller of zorgfinancierder. Ook zou het verstrekken van deze informatie een onevenredige inspanning van zorgaanbieder vragen en de privacy van individuele cliënten schenden. Of er bij deze zorgaanbieder getwijfeld moet worden aan juistheid van (financieel) beleid, beoordeelt de LCvV niet. Dat is aan de Ondernemingskamer van het Gerechtshof Amsterdam voorbehouden.

Voor het treffen van maatregelen jegens deze raad of diens voorzitter ziet de LCvV geen aanleiding. 

 

Download Uitspraak