Uitspraak nr 14-001 11 mrt 2014

Diverse geschillen en vastgelopen samenwerking
Een cliëntenraad verzoekt de LCvV een uitspraak te doen over groot aantal zaken waarover een meningsverschil met de zorgaanbieder bestaat.
De zorgaanbieder vraagt of het geoorloofd is wanneer hij de samenwerkingsovereenkomst met deze cliëntenraad zal opzeggen.

De LCvV heeft de voorgelegde geschilpunten bekeken en over een aantal kwesties specifiek een oordeel gegeven. Over het ontbreken van materiële en personele ondersteuning, vindt de LCvV de eisen die de cliëntenraad stelt aan een nieuwe ondersteuner, niet redelijk. Door het afwijzen van diverse kandidaten is er gedurende langere tijd al geen vaste ondersteuning en hierdoor zijn vervolgens problemen in de toegang tot de bestanden en de e-mailbox van de cliëntenraad ontstaan. Dit kan de zorgaanbieder, die diverse kandidaten en tijdelijke hulp heeft voorgedragen, niet verweten worden, aldus de LCvV.

Dat de cliëntmedezeggenschap al gedurende langere tijd zo moeizaam verloopt, is volgens de LCvV vooral te wijten aan de complexe bestuurlijke organisatie bij deze zorgaanbieder. Veel besluiten worden genomen door/bij twee andere zorgaanbieders die gezamenlijk deze zorgaanbieder in stand houden en die ook eigen cliëntenraden hebben, en waarbij de ene zorgaanbieder verantwoordelijk is voor zorginhoud en de ander voor beheersmatige zaken. Hierdoor is onduidelijk wat nu eigenlijk de ‘direct gerelateerde’ onderwerpen zijn waarover de cliëntenraad die zich tot de LCvV heeft gewend advies over zou moeten uitbrengen. Nu er al een voornemen tot (ingrijpende) reorganisatie van dit complexe geheel is, doet de LCvV de aanbeveling om daarbij de medezeggenschap beter af te gaan stemmen op de nieuw in te richten organisatie / zeggenschapsstructuur.

De sluiting van een Hostel dat plaats biedt aan 16 GGZ cliënten om tussen de 3 en 6 maanden opgenomen te worden, is volgens de LCvV een besluit waarop art. 3 lid 1 sub c WMCZ van toepassing is; gedeeltelijke opheffing van de instelling. Bij de nadere uitwerking van een besluit tot (gedeeltelijke) opheffing, inkrimping werkzaamheden, verhuizing of ingrijpende verbouwing, kunnen zich zaken voordoen waar verzwaard adviesrecht op van toepassing is. De LCvV beveelt aan om (voorgenomen) besluiten en adviesaanvragen duidelijk als zodanig te benoemen en deze niet te ‘verpakken’ in notities, nota’s of plannen en ze duidelijk van elkaar te onderscheiden. Het sluiten van een locatie is één besluit, de verdere uitwerking daarvan (bijvoorbeeld verhuizing van clienten, alternatief zorgaanbod, vervallen van bepaalde voorzieningen, etc) verdient een separate adviesaanvraag die soms ook verzwaard advies kan inhouden.

Download Uitspraak